Pod stromom o.z., Ráztocká 179/1 03105 Liptovský Mikuláš

Podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky :

Súkromnej základnej škole POD STROMOM,

Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/1, 03101 Liptovský Mikuláš

u zamestnávateľa :

Súkromnej základnej škole POD STROMOM,

Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/1, 03101 Liptovský Mikuláš

· Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady :

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru pre základné školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania,
 • dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

· Iné kritéria a požiadavky :

 • ovládanie štátneho jazyka,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • znalosť školskej legislatívy v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja základnej školy (max. 6 strán).

· Zoznam požadovačných dokladov :

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme,
 • úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutí kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti o vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa/ky základnej školy,
 • návrh koncepcie rozvoja základnej školy,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania.

· Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní :

Uzávierka prijímania žiadostí: 22.3.2022 o 8.00 hod.

Upozornenie: rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky!

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť doporučene v zalepenej obálke označenej heslom: Výberové konanie - NEOTVÁRAŤ

na adresu:

Pod stromom o.z.

Ráztocká 179/1

03105 Liptovský Mikuláš

Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dni pred termínom jeho konania.

V Lipt. Mikuláši 28.2.2022

OZNAM!

PRIJÍMAME NOVÝCH ŽIAKOV

  pre školský rok 2021/22

                                                  1. až 6. ročník

Zápis 2020-2021 škola Pod stromom

prijímame nových prváčikov, ale aj umožňujeme zápis do 2., 3., 4.  alebo 5. ročníka

Milí rodičia, zápis prebehne formou on line rozhovoru a to s dieťaťom aj s Vami a môže trvať viac ako hodinu.

Zašleme Vám tlačivá a to pre dieťa a rodiča, ktoré bude potrebné vyplniť. Dieťa bude pracovať priamo s učiteľom pri obrazovke a to počas rozhovoru, ktorý bude vedený hravou formou na zistenie školskej zrelosti u budúceho prváka.


Treba si pripraviť aj papier, pastelky, ceruzku,pero u žiakov iných ročníkov , ktorí dostanú tiež úlohy, ktoré je potrebné aj v súlade s platnými pravidlami zápisov uskutočniť. 

Vaše dieťa bude zapísané u nás, ale oficiálne v domácom vzdelávaní v ZŠ Ivanovce pri Trenčíne, čo je škola, ktorá nás ochotne ako domoškolákov v súčasnosti zastrešuje a s nami úspešne spolupracuje.  

https://forms.gle/hML2QoZkKnxZG8y27

Podstromáci & podstromácky fanúšikovia

2% alebo 3% z daní

Naša škola Pod stromom sa druhý rok teší z radostných a veselých prežívaní, z pôvodných 6 detí máme 12 a predpoklad je, že sa zas rozrastie. Je z toho vyplývajúce zabezpečiť daľšie priestory, nakoľko sme začínali v rodinnom dome, čo súhlasí s myšlienkou o rodinnej škole, čo ale bolo také povedzme prelomové, že sme išli do neznáma, nevedeli sme ako sa naša predstava naplní. Je zrejmé, že dobrý kolektív učiteľov, rodičov a detí rozhoduje o pokračovaní a teda o daľších stavebných prácach v spomínanom rodinnom dome, ktoré čoskoro zas nastanú. Peniažky sa nám teda zídu, prípadne ak budete vedieť pomôcť aj s materiálom, ktorý Vám na vyžiadanie môžem poslať, prípadne aj konkrétnou dobrovoľníckou činnosťou.

Vopred vám zo srdca ďakujeme.

Za Podstromákov

Bibka Šmollová

Letný prímestský tábor

9.-13.júl 2018

Cieľom tábora je 

* viesť deti k láske k prírode, návratu k pôvodnému životu na gazdovskom dvore, k starostlivosti o zvieratká, rastliny, prírodu

* v hre sa naučiť, čo sú chlapčenské a dievčenské cnosti, 

* pestovanie odvahy, spoznanie bojového umenia, vedenie k upevneniu fyzickej kondície

* vedenie detí k umeleckému cíteniu, prostredníctvom výtvarných činností

* a k spolupráci detí vo vekovo rôznorodo-zmiešanom kolektíve.

Prihlášky mailom na: klubik.podstromom@gmail.com

Do prihlášky: meno dieťaťa, vek, bydlisko, záujmy, zdravotný stav

Pokyny: rodič privedie dieťa na vopred dohodnuté miesto o 8:00 hod, oboznámi sa s programom a príde si vyzdvihnúť dieťa o 16:00 hod na vopred určené miesto. Večer do 19-tej dostane e-mail s informáciou o následujúcom dni. Je možné meniť program podľa počasia, zameniť jednotlivé dni v popise. (viď letáčik)

Ako sme začali?

September 2017 - Január 2018

Učíme sa a hráme sa

"...mne sa na tejto školičke páči, že sa možme hrať.."

Ano, u nás v škole si deti môžu doniesť aj svoje obľúbené hračky, veď prváčikovia sa doteraz, teda do predškolského veku "iba hrali"....ale to iba je len zdanlivé...veď ony sa tou hrou najviac učia....chlapci s autíčkami a legom, vymýšľajú príbehy = čím si rozširujú slovnú zásobu, ale najmӓ .....predstavivosť a tvorivosť, a to čo vymyslia, môžu zrealizovať z kociek..a že nemajú potrebný materiál, nevadí, veď sú vnímavé a múdre, ony nás v tomto veľmi nepotrebujú na radu....

A dievčatá....." a bábiku si nezoberieš na víkend domov."....nie...vedia, že u nás je aj bábike dobre, a vieme, že sa v pondelok zasa ku nej vrátime. Občas je s nami aj na hodine, veď aj ona sa rada učí. A koľko sa dievčatá u nás vylepšili v maľovaní a "ručných prácach"....veľmi ich to baví, hlavne, keď si to môžu robiť "po svojom" 😊 Tvorivosť u nás krásne rozvíja v deťoch Simonka, naša skvelá výtvarníčka, telom, ale najmӓ svojou dušou, lebo vie, že v tvorbe, najmӓ tej vlastnej, sa ukrýva veľa z človiečika a čím viacej má možnosť, "dostať to zo seba", tým pohodovejším sa stáva...tým otvorenejší sa stáva...:) Nikdy im nepovie, takto to bude...ale vie poradiť..." keď to chceš urobiť takto....mohol-a by si to urobiť takto.....ALE NIE len to, najmӓ dá dôvod, prečo je to takto dobré...lebo...teda, pomôže, ale je na každom z detí, ako finálny výrobok bude vyzerať. Deti si zdokonaľujú nie len jemnú motoriku, ale učia sa aj rôzne techniky práce, ale najmӓ tvorivosť pre život.(v angličtine veľmi obľúbene life skills)...prváčikovia vyšívajú..., plstí, modelujú.....

Rodičia 

Aké sú reakcie rodičov a detí na školičku doma? ..."...mami, mal by som tej Bibke povedať, že by sme sa mali už začať učiť..." ...to je pre nás pochvala....deti sa učia...ale ani im to nepríde, teda darí sa nám škola hrou 😊

"....stredy mám najradšej..." áno, lebo v stredu sme veľa v prírode, čo je pre výuku ale najmӓ pre psychickú pohodu detí veľmi dôležité..... kde sa aj učíme....

Mamina: "Poď , ideme už domov." dcérka: "Ale ešte som si nedorobila." Známka toho, že deťom sa v školičke páči, napriek tomu, že niektorí sú v nej od 7 do 16 hod. 😊 tiež pochvala

Piatok = deti idú na celý víkend....občas deti rátajú , kedy že už bude ten víkend. Nie tie naše. Reakcia....

" a zajtra prídeš a dones si to autíčko.." ...." ale zajtra je sobota"..."aj, škoda..." 😊 to je predsa krásne. 


Príroda, mocná čarodejka

Neoddelitelnou súčasťou našej školy je pobyt v prírode, v zimných mesiacoch nie každodenný (ale zasa deťom ponúkame naučenie sa, alebo zdokonalenie sa v roznych športoch = plávanie, lezecká stena, korčuľovanie, ako aj vyšantenie sa, ktoré je veľmi doležité, najma preto, že deti v dvoch výukových blokoch denne intenzívne pracujú (keď sú hladné, samozrejme sa napapajú, smadné napijú, unavené poskackajú, samozrejme, u nás je na to priestor, zaspievame, pocvičíme, telíčko pretiahneme...aby sa nám dobre rozmýšľalo) , teda pobyt v prírode, každú stredu výuka prebieha v prírode, alebo v tesnej jej blízkosti, a ktorý že to predmet je najvhodnejší....pre takúto formu výučby..áno, prvouka, vlastiveda, a environmentálna výchova, ktorú pre nás zážitkovo deťom odovzdáva Kristínka. Deti majú stredy veľmi rady, práve preto, že na prvouku a environmentálnu výchovu netreba knihy....treba byť vonku a čo sa učíme, si zažiť,....veď fotografie hovoria svoje 😊 Zo stredy ich býva najviac...lebo my ostatné učiteľky sa vzdelávame veľakrát spolu s deťmi, alebo len "kukáme" a vtedy máme čas aj fotiť, videa robiť 😊 bude z nich krásna kronika našej školy a budúci rok nadviažeme na ten tohtoročný a čo sme sa naučili s deťmi aj do vlastnej knihy dáme 😊

Začíname :)

4. septembra 2017

Vážení podstromáci,

s radosťou vám oznamujeme, že našu miniškolu Pod stromom oficiálne spúšťame v pondelok 4.9. 

Učiť sa budeme v rodinnom dome, Ráztocká 179/1, Liptovská Ondrášová.

Pre lepšiu orientáciu prikladáme foto :) 

Zároveň aj sa s Vami radi podelíme o priebeh "rekonštrukcie" priestorov triedy a herne. :)
Vítanie JARI

01.04.2017

Jar je tu, pomalinky nám otvára svoje očka a prinesie so sebou prebudenie prírody, a odhalí svoje čaro. Poďme ju spolu privítať.

© 2017 Pod stromom. Liptovský Mikuláš
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky