Slovenský jazyk

Čítanie a písanie metódou fonematického uvedomovania podľa systému D. B. Eľkonina.

V našej škole pracujeme od začiatku jej vzniku so šlabikárom, ktorý vypracovala Svetlana Kapalková a Lídia Vencelová zo školy Bakomi v Banskej Štiavnici. Hodnota spočíva v systematicky rozpracovanom postupe predchádzania porúch čítania a písania.

Samotnému čítaniu písmen predchádza dlhá fáza fonémového uvedomovania, čiže trénovaniu schopnosti dešifrovať zvuky reči bez písmen. ( deti pracujú so žetónmi a schémami )Postupne si v 7. dieloch šlabikára uvedomujú slabiky, hlásky, samohlásky ,tvrdé, mäkké, obojaké spoluhlásky, pričom postupne miesto žetónov a symbolov ich vymieňajú za písmená. Od začiatku v tomto postupe je zakomponovaný aj pravopisný systém a to v Krajine slov, kde pôsobia postavičky, (Rytier Ypsilon, Víla Ivanka, Bacil Omyl....)ktoré majú na starosti niektorý pravopisný jav.

Chyby chápeme ako cestu ku zvládnutiu toho, čo sa majú deti naučiť. Deti majú právo robiť chyby a skúšať chybné riešenia.

Naratívna časť vyučovania je zameraná na prácu s príbehmi. Spočiatku v porozumení čítaných príbehov, vyjadrení pocitov z prečítaného, neskôr v tvorení vlastných príbehov deťmi. Zapísaný text deti zahrajú, aby mohli dostávať spätnú väzbu o ohľadom vymysleného príbehu a prípadnej následnej korekcii po jeho odohraní samotnými deťmi v triede.

Deti píšu písmom Comenia Script. Je to písmo, ktoré je veľmi blízke tlačenému písmu. Deti sa prakticky učia pre každú hlásku len 2 tvary namiesto 4. Je v tom výhoda, ušetrený čas sa venuje v prvej triede viac čítaniu. Spojité písmo preberáme v druhej triede, kvôli tomu, aby ho deti vedeli hlavne prečítať.

Podstatné je, že deti nemajú tlak na to, aby v prvej triede museli vedieť plynule čítať a písať, pretože cieľom zvládnuť učivo prvého stupňa je síce pre nás záväzné, ale s vysoko rešpektujúcim individuálnym tempom jednotlivých detí.

Učivo prvého stupňa sa preberá v ďalších triedach s učebnicami a PZ od vydavateľstva Taktik, Aitec, pričom názorné pomôcky, didaktické hry, dramatizácia, rečňovanky, spev, sú rytmus -striedanie druhov činnosti, s dôrazom na záujem a vnútornú motiváciu.

Pozorovanie detí , prispôsobenie činností ich aktuálnemu procesu učenia vedie k radostným hodinám slovenského jazyka a efektívnym merateľným výsledkom.

© 2017 Pod stromom. Liptovský Mikuláš
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky