Pod stromom o.z., Ráztocká 179/1 03105 Liptovský Mikuláš

Podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky :

Súkromnej základnej škole POD STROMOM,

Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/1, 03101 Liptovský Mikuláš

u zamestnávateľa :

Súkromnej základnej škole POD STROMOM,

Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/1, 03101 Liptovský Mikuláš

· Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady :

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru pre základné školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania,
 • dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

· Iné kritéria a požiadavky :

 • ovládanie štátneho jazyka,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • znalosť školskej legislatívy v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja základnej školy (max. 6 strán).

· Zoznam požadovačných dokladov :

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme,
 • úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutí kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti o vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa/ky základnej školy,
 • návrh koncepcie rozvoja základnej školy,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania.

· Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní :

Uzávierka prijímania žiadostí: 22.3.2022 o 8.00 hod.

Upozornenie: rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky!

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť doporučene v zalepenej obálke označenej heslom: Výberové konanie - NEOTVÁRAŤ

na adresu:

Pod stromom o.z.

Ráztocká 179/1

03105 Liptovský Mikuláš

Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dni pred termínom jeho konania.

V Lipt. Mikuláši 28.2.2022

OZNAM!

PRIJÍMAME NOVÝCH ŽIAKOV

                      pre školský rok 2022/23                           

1. až 6. ročník


Pod stromom

Centrum pre flexibilnú starostlivosť o deti Pod stromom

O nás

Miniškola Pod stromom je alternatívnou školou slobodného učenia pre deti 1.stupňa a 5. ročníka.
Je pokračovaním 5 ročného fungovania Klubíka Pod stromom.

Dňa 4.2.2019 sme začali s realizáciou projektu Centrum pre flexibilnú starostlivosť o deti Pod stromom, v rámci ktorého poskytujeme flexibilnú starostlivosť o deti v predškolskom a mladšom školskom veku v Liptovskom Mikuláši na adrese Ráztocká 179/1.

Hlavným cieľom projektu je zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami v okrese a podporiť systém domáceho vzdelávania poskytovaním doplnkových služieb k flexibilnej starostlivosti o deti.

© 2017 Pod stromom. Liptovský Mikuláš
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky